សេចក្តីជូនដំណឹងពីអគ្គីសនីកម្ពុជាស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីតាមតំបន់មួយចំនួន

យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ អគ្គីសនីកម្ពុជា-EDC បានប្រកាសអោយដឹងថា នៅថ្ងៃទី២០កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅតំបន់មួយចំនួននឹងមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

COMMENTS