ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២២ អគ្គិសនីនឹងផ្អាកភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនេះ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិនីកម្ពុជា ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី២០ រហូដល់ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោមនេះ៖

COMMENTS