ត្រៀមអាវភ្លៀងឲ្យហើយទៅ! ភ្លៀងនឹងធ្លាក់ទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ

យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ជ្រលងសម្ពាធទាប បាន និងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលលក្ខណៈបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសតែម្តង៕

អត្ថបទ៖ សេម