ឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងបន្តធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី០៧

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបបន្តអូសកាត់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា សម្ពាធទាបថ្មីមួយទៀតធ្វើដំណើរកាត់ប្រទេសវៀតណាម ហើយបន្តមកប្រទេសកម្ពុជា ដែលសម្ពាធទាបនោះបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា៕

COMMENTS