របៀបបញ្ឈប់មុខងារ iCloud Photo Library ពីការអស់លុយអ៊ឺនថឺណេតដោយមិនដឹងខ្លួន

iCloud Photo Library គឺជាមុខងារបន្ទាប់បន្សំមួយដែលដំណើរការលើ iPhone, iPad, iPod Touch និង Mac ដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកនូវរាល់រូបភាព និងវីដេអូដែលមានក្នុងឧបករណ៍ខាងលើ រួចរក្សាទុក។ ប៉ុន្ដែមុខងារនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អ៊ីថឺណេត ដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកអ្នកអស់លុយដោយមិនដឹងខ្លួន។

ដោយឡែក នៅលើ iOS 10 និងជំនាន់ក្រោយៗទៀតនៃ iOS ការផ្ទុកនូវរូបភាពជាមួយនឹងមុខងារ iCloud គឺធ្វើឡើងរាល់ពេលដែលស្មាតហ្វូន រឺថេបប្លេតភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញអ៊ីនថឺណេតផ្សេងៗដូចជា Wi-Fi រឺ celular ជាដើម។ ដូចនេះវាតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយអ៊ឺនថឺណេត និងថាមពលថ្មគ្រប់ពេលផងដែរ។ សម្រាប់ពេលនេះ វាលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ ដោយយើងសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ ដើម្បីជៀសវាងការចំណាយលើអ៊ឺនថឺណេត និងថាមពលថ្មចោលឥតប្រយោជន៍ទៀត។

  1. ចូលទៅកាន់មីនុយ Settings
  2. ចុចលើពាក្យថា Photos
  3. ចុចលើពាក្យថា Cellular Data

4. ទាញរបារ Cellular Data បិទជាការស្រេច

បន្ទាប់ពីធ្វើបែបនេះរួចរាល់ហើយ iPhone រឺ ថេបប្លេតរបស់លោកអ្នកនឹងមិនប្រើប្រាស់ Cellular Data ដើម្បីផ្ទុករូបភាព និងវីដេអូក្នុង iCloud ទៀតទេ។ ប៉ុន្ដែ មុខងារនេះនឹងនៅតែធ្វើការដដែលនៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅនឹង Wi-Fi។

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ idownloadblog

COMMENTS